Kodeks ponašanja

Na osnovu člana 15. Statuta Saveza frizera u BIH Upravni odbor na čelu sa predsjednikom na skupštini održanoj 20.10.2013. donio je:

KODEKS

 ponašanja članova Saveza frizera u BIH

Član 1.

Kodeksom ponašanja članova saveza ( u daljem tekstu Kodeks) regulišu se pravila ponašanja klubova, članova klubova, takmičara, žirora, delegata, članova organa uprave i ostalih fritera u BIH koji su vezani za rad Saveza Frizera u BIH.

Kodeks treba da afirmiše pozitivna načela u frizerskoj struci, a pogotovo korektno ponašanje i međusobni fer odnos članova Saveza.

Član 2.

Članovi Saveza frizera su obavezni pravovremeno i dosljedno primjenjivati odredbe propisa Saveza, te su obavezni čuvati i štiti integritet institucija i pojedinaca članova Saveza.

Član 3.

Članovi Saveza frizera ne smiju niti pokušati da utiču na klubove, takmičare, žirore i delegate da postupaju suprotno odredbama ovog Kodeksa.

Član 4.

Članovi Saveza frizera ne smiju niti pokušati da utiču na na članove organa koji donose odluke o takmičenjima ili druge odluke u vezi rada organa.

Član 5.

Članovi Saveza frizera su obavezni voditi računa o ponašanju i svojim ponašanjem ne dovoditi u pitanje ugled institucije Saveza frizera u BiH..

Član .6

Članovi Saveza frizera prilikom obavljanja funkcija ne smiju primati naknade od institucija ili pojedinaca koje nisu utvrđene propisima.

Član 7.

Članovi Saveza frizera ne smiju svojim izjavama u medijima vrijeđati ili omalovažavati institucije Saveza, niti pojedinačne članove Saveza njegovih institucija, niti smiju prenositi neistine i pogrešne podatke o radu Saveza frizera u BIH i njegovih institucija i članova.

Član 8.

Članovi klubova i ostali frizerski radnici  ne smiju nakon takmičenja davati uvredljive izjave o žirorima i žiriranju i ostalim ovlaštenim licima takmičenja za medije i li se oglašavati u medijima bilo koje vrste sa uvredljivim izjavama koje štete ugledu pomenutih osoba.

Član 9.

Primjedbe na rad ovlaštenih osoba od strane Saveza koji donose odluke u vezi sa suđenjem i takmičenjem mogu se dostaviti u pismenoj formi upravi saveza i rukovodstvu takmičenja u skladu sa drugim propisima Saveza.

Član 10.

Takmičari, žirori, treneri i drugi frizerski radnici mogu davati izjave za medije i oglašavati se u medijima samo iz svog djelokruga rada( način treniranja, vrsta rada, kategorija žiriranja …)

Član 11

Izjave za medije o radu institucija i ovlaštenih lica od strane Saveza mogu davati samo osobe za to ovlaštene od strane Saveza za davanje izjava.

Član 12.

Izjave za medije mogu davati predsjednik ili potpredsjednici upravnog odbora ili član kojeg ovlasti predsjednik, te generalni komesar i ostala dva komesara.

Član 13.

Članovi Saveza ne mogu svojim radnjama pozivati klubove ili pojedince da napuste takmičenje.

Član 14.

Članovi Saveza frizera u BiH ne smiju ni na koji način poticati takmičare na neizvršavanje obaveza ka Reprezentaciji.

Član 15.

Povrede odredaba ovog Kodeksa predstavlja disciplinski prekršaj, koji se , na osnovu prijave koju mogu podnijeti svi članovi Saveza frizera u BiH, sankcionišu prema odredbama Disciplinskog pravilnika Saveza frizera Bosne i Hercegovine.

KODEKS je stupio na snagu danom donošenja.