Pravilnik o takmičenjima

Savez frizera u Bosni i Hercegovini > Pravilnik o takmičenjima

Na osnovu Člana 8  i Člana 32 Statuta Saveza Frizera u Bosni i Hercegovini, Upravni odbor Saveza,  na skupštini održanoj 19.10.2013,d o n o s i

PRAVILNIK O TAKMIČENJIMA BOSNI I HERCEGOVINI

I OPŠTI USLOVI

Član 1.

Takmičenja koja se održavaju na područuju Bosne i Hercegovine mogu biti otvorena prvenstava gradova i klubova,te Državna prvenstva ili Državno prvenstvo otverenog tipa.

Sva navedena Takmičenja  moraju biti odobrene od Saveza  frizera u Bosni Hercegovini odnosno članova Saveza frizera u BIH i prijavljena najmanje 4 mjeseca unaprijed.

Razmak između takmičenja  mora biti najmanje 8 sedmica. Kotizacije za državna prvenstva se određuju na nivou Saveza, a Kotizacije za klupska takmičenja donosi organizator.

Pravo na učešće

Član 2.

 1. Pravo na učešće na Državnom takmičenju imaju članovi  klubova koji su članovi Saveza frizera BIH.
 2. Pravo učešća na otvorenim prvenstvima imaju :

– članovi  klubova koji su članovi Saveza frizera BIH.

-gosti iz regiona i inostranstva pozvani od strane orgnizatora

Takmičarske Kategorije

Član 3.

a.  Seniori Ženska Moda živi model  ili lutka, Ženski i Muški , Full Fashion progressive živi model, Muška moda progressive  lutka i te muške i ženske   Tehničke Kategorije na lutki.

b.  Juniori žene i mukarci progressive moda i tehničke Kategorije

c.  Školski timovi i Školske individualne kategorije.

Uslovi Učestvovnja

Član 4.

Učestvovati mogu samo takmičari iz klubova  u Bosni i Hercegovini koji su ispunili sve obaveze po članstvu prema Savezu u  BIH, i takmičari iz inostranstva koji su pozvani od strane organizatora na otvorena prvenstva.

Timovi se sastoje od tri (3) natjecatelja. Klubovi  mogu registrirati do četiri (4) natjecatelja. Najbolja  tri (3) će se računati za opću klasifikaciju tima. Svi takmičari  mogu ići na  sva natjecanja na individualnoj osnovi.

Ako do kraja roka za prijavljivanje takmičara za određeno takmičenje nije prijavljeno najmanje tri tima u određenoj kategoriji to timsko takmičenje u toj kategoriji se otkazuje.

Državljanstvo i prebivalište takmičara

Član 5.

Titulu državnog prvaka mogu dobiti samo takmičari koji  imaju državljanstvo ili mjesto prebivališta  u BIH. Svaki takmičar koji osvoji titulu državnog prvaka obavezan je učestvovati na svjetskim i Evropskim prvenstvima koji se odnose na dotičnu godinu kada je titula osvojena.

Žirori i komesari

Član 6.

Svi članovi žirija, kako bi sudili, moraju imati certifikat za žirora ili biti postavljeni od strane Saveza  ili Organizatora.

Certifikat za  OMC-ovog žirora imaju Drgana Draganić za muškarce te  Meliha Voloder , i Selma Salčin za žene. Ostale žirore imenuje Savez ili organizator prema njihovoj sposobnosti i pravo na žirora ima klub koji ima najmanje tri prijavljena takmičara. Ovlaštena osoba od strane Saveza će imenovati dodatne potrebne žirore, koji se mogu uzeti iz drugih kompetentnih izvora.

Žirori  će primiti personalizirana pisma ili na žiri Briefingu  dan prije Prvenstva ili u sobi žirija jutro  na dan takmičenja  koja pokazuju radove koje će suditi.

Žirori mogu biti samo u žirorskoj sobi dok vrše ocjenjivanje.

Žirori  / Treneri  Takmičara  / Kabine modela

Član 7.

Žirori  i / ili treneri koji su odabrani i prihvatili  svoje zadatke  ne mogu  u bilo koje vrijeme ulaziti u kabine za pripremu  (za takmičare / Modele) tijekom prvenstva. Ako se to dogodi, žiror  će biti diskvalificiran iz sudjenja sa tog prvenstva.

Kotizacije

Član 8.

Kotizacije za državna prvenstva se određuju na nivou Saveza, a Kotizacije za klupska takmičenja Kotizacije za državna prvenstva se određuju na nivou Saveza, a Kotizacije za klupska takmičenja donosi organizator.

Juniori /Učenici dobna granica

Član 9.

Dobna granica za uzimanje učešća na prvenstvima u svojstvu juniora je  22 godine (na dan 23-ćeg. rođendana  bit ćeisključeni). Prilikom dolaska na takmičenje i pristupa takmičenju moraju dokazati svoju starost organizatoru.

Vrijeme i raspored takmičenja

Član 10.

Svi sudionici takmičenja  će dobiti vremenski raspored na svim takmičenjima , oni moraju biti prisutni  jedan sat vremena prije početka Takmičenja. Takmičari  koji započnu  takmičarski  rad prekasno nemaju  dodatno vrijeme.

Odluke žirija

Član 11.

Odluke žirija su konačne.

Žalbe i prigovori

Član 12.

Takmičari  imaju  rok 30 dana nakon takmičenja kako bi uputile žalbu.

Nagrađivanje i vrste nagrada

Član 13.

 1. Zaltna medalja + diploma
 2. Srebrnamedalja + diploma
 3. Bronzana medalja + diploma
 4. Diploma za 4. Mjesto
 5. Diploma za 5. Mjesto
 6. Individualne kategorije sa manje od 25 takmičara diplome od 6. Do 10. mjesta.
 7. Individualne kategorije sa više od 25 takmičara  Diplome od 6. Do 15. Mjesta.
 8.  Državni prvak će biti nazvan prvak ili prvakinja u u kombinovanim kategorijama, ali samo ako je u tim kategorijama bilo najmanje 5 takmičara.

Rezultati takmičenja

Član 14.

Pregled bodova takmičara neće biti dostupn odmah nakon takmičenja na dodjeli nagrda. Pregled se može vidjeti 48 sati nakon takmičenja na zvaničnoj stranici Saveza www.savezfrizera.ba.

Odbor komesara i predžirora

Član 15.

Glavna zadaća Odbora Komesara ( muški, ženski i Generalni komesar)  te predžirora  je pomoći takmičarima da ne učine  prekršaje, koji nisu u skladu sa pravilima takmičenja.

Dobra praksa Komesara je:

Demokratsko dodjeljivanje kaznenih poena, Cirkulisanje među taklmičarima, zabilježavanje nepravilnosti ukaznenom listiću.

Loša praksa Komesara je:

Stajanje preblizu takmičara tako da nabijaju pritisak takmičarima dok rade, da se kreću u grupi po takmičarskom podiju, davanje instrukcija u vezi rada takmičarima dok je takmičenje u toku, razgovaranje sa publikom ili između sebe.

Generalni komesar ima autoritet nad takmičenjem  uz pomoć Muških i ženskih komesara. Generalni komesar ne treba nikakoda napušta takmičenje i treba sve da supervizira, ne treba da radi nikakv drugi posao osim supervizije i direktnog koordiniranja drugih komesara.

Generalni komesar ima sljedeće dužnosti:

 1. Da supervizira kompjutersko unošenje
 2. Da supervizira predžirore
 3. Da se stara da se poštuju pravila i propise
 4. Da se stara da se poštuju raspored
 5. da daje instrukvije i nformiše Žiri
 6. Provjerava ocjenjivačke listiće sa drugim komesarima

Generalni komesar i ostala dva komesara imaju pravo da sklone sve sa takmičarskog podija ko ne treba da se tamo nalazi.

Generalni komesar je ovlašten za upravljanje takmičarskim podijem , žirorskom sobom i Osobljem za kompjuterom.

Kada žiror završi sa ocjenjivanjem modela u kategoriji u kojoj sudi treba da da ocjenjivački listić Generalnom komesaru koji će ga iskontrolisati i staviti u kovertu te odnijeti osoblju za kompjuterom.

Klub koji organizira državno takmičenje potrebno je da upravi Saveza pošalje ocjenjivačke listiće i kaznene listiće.

Generalni komesar i komesari moraju prije takmičenja dobiti potpune liste sa svim takmičarima i kategorijama.

Potrebno je da provjere da li sve funkcioniše kako treba da bi takmičenje proteklo bez problemakao npr ( svlačionice, žirorska soba, osoblje za kompjuter, numerisanje ogledala itd.)

Potrebno je da prije takmičenja bude siguran da su svi Žirori u Žirorskim sobama i da dodjeli brojeve ogledala takmičarima.

Prije početka takmičenja, predžirori  idu na podij  kao grupa da  provjere modele. Oni će vidjeti da li su takmičari poštovali pravila. Ako bilo koji prekršaj bude pronađen,kazneni bodovi će se dati takmičaru označavanjem broja  ogledala na kaznenoj tabeli sa vrstom ,prekršaja,i  iznosom kaznenih bodova.

Kad počne takmičenje, predžirori i komesari i će se  odvojiti i promatrati takmičenje pojedinačno.

Ako vide da je takmičar počinio prekršaj, oni će zabilježiti na papiru takmičarev broj ogledala i prekršaj koji se dogodio. I dati će  ga  Galvnom komesaru  koji će o tome razgovarati sa komesarima  kao grupom  i donijeti odluku.

Sve odluke Odbora Komesara , poput kaznenih bodova, bit će potpisan od strane svih članova Odbora osobno. Svi članovi Odbora će dobiti fotokopiju  u svrhu provjere .Glavni komesar  zatim dostavlja zvaničan spisak u voskom zapečaćenoj omotnici. Kada se kompjuterski obradi sudijska lista poena onda se otvara koverta i kazneni poeni se unose u kompjuter  ako ih ima.

KAZNENI POENI Žene Seniori/ Juniori

Član 16.

Minimalna osnovica je 5 kaznenih bodova po prekršaju i vrijedi za savjetnika u  grupi.

5 kaznenih bodova za nepoštivanje stop poruke.

Svaki put kad Komesari primijete prekršaj, oni moraju obavijestiti ovlaštenu osobu,koji će slikati prekršaj, što može poslužiti kao dokaz kasnije da je  sankcija  opravdana.Ova slika također može poslužiti za seminare žirija 

Kazneni poeni mogu se dati za :

1              Nepravilnu dužinu

2              Pethodno stiliziranu- ili ošišanu kosu

3              Nedovoljno ošišanu

4              Umetke

5              Držače za umetke

6              Šnale ili klipsne

7              Extenzije

8              Ukrase

9              Alate

10           Van zadate teme

11           Zanak za prekid rada

12           Rekviziti

13           Potpisi, logotipi, slike

KAZNENI POENI Muškarci Seniori/ Juniori

Član 17.

Minimalna osnovica je 5 kaznenih bodova po prekršaju i vrijedi za savjetnika u  grupi.5 kaznenih bodova za nepoštivanje stop poruke. Svaki put kad Komesari primijete prekršaj, oni moraju obavijestiti ovlaštenu osobu,koja će slikati prekršaj, što može poslužiti kao dokaz kasnije da je  sankcija  opravdana. Ova slika također može poslužiti za Seminare žirija 

Kazneni poeni mogu se dati za :

1              Nepravilnu dužinu

2              Suženja

3              Bočne linije

4              Liniju vrata

5              Alate

6              Extenzije

7              Van zadate teme

8              Neprikladna šminka

9              Zanak za prekid rada

10           Potpisi, logotipi, slike

Član 18.

Između dva državna takmičenja članovi klubova ne mogu prelaziti iz jednog kluba u drugi koji su članovi Saveza frizera u BIH.

Opće upute za natjecanja -Žene/ Muškarci / Seniori/ juniori

Član 19.

1. Kombinovane kategorije  ne mogu se izvoditi zasebno..

2. U seniorskim Ženskim i Seniorskim  Muškim  progresivnih Fashion kombinovanih kategorija , individualni ili timovi takmičari mogu birati, da  rade na živim modelima ili lutkama. Nakon što su napravili svoj izbor, oni moraju učiniti oba rada ili na živim modelima ili oba rada  na lutkama.

3. Brojevi Ogledala – Generalni  komesar pozvati će  predstavnika takmičara i dati im omotnicu koja sadrži brojeve ogledala. Takmičari odlaze do svog ogledala prije nego tj. Radnog  mjesta prije no što takmičenje počne. Općenito Generalni komesar  provjerava da li se  brojevi ogledala podudaraju sa ‘imenaima takmičara.

4. Modeli ne smiju pomagati takmičarima (tj. Sušenje kose , dodirivanje kose, itd.).

5. Tijekom razdoblja suđenja modeli sjede ispred svojih ogledala.

6. Jedan prolaz žirija je  za vizualno ocjenjivanje općeg dojma.

7. Povreda pravila takmičenja  i ne-promatranje uputa o takmičarima će biti kažnjen od strane Odbora  komesara, prema tablici  za kaznene bodove .Takmičari  će biti obaviješteni o svojim kaznenim bodovima putem popisa rezultata.

8. Kazneni bodovi – Minimalna osnovica je 3 kaznena boda po prekršaju i vrijedi za svakog  Komesara grupi.

9. Podrška – Upotreba bilo kakve pomoći će biti kažnjena .

10. Šminka – Svaka neprikladna šminka u Muškim kategorijama biće interpretirana kao prepoznavajući znak za žirora i biće sankcionisana.

11. Odjeća –  Odjeća modela/ lutki  mora biti neutralna i ne smije imati nikakve zanakove bilo koje vrste( Logotipe, potpise ili bilo kakvu vrstu reklame)

12. Brojevi ogledala takmičara mogu biti isti u kombinovanim kategorijama.

12. Diskvalifikacija

a. Takmičarii mogu koristiti samo jedan model po radu. Bez duplih modela.

b. Takmičari ne smiju mijenjati dodijeljene brojeve ogledala sa drugim takmičarima

13. Lutke – Tijekom suđenja, glava lutke  mora biti postavljena na njihovim postoljima  koja su fiksirana za toaletni sto ili mogu biti ostavljene na svojim držačima( kako želi takmičar). Nije dopušteno da ostave  alate ili ostale predmete na toaletni stolić.

14. Državni vrhunski prvak će biti nazn prvak ili prvakinja u kombinovanim kategorijama tehnika ali samo ako je u toj kategoriji bilo najmanje 5 takmičara.

Takmičarski  program

Član 20.


Seniori  Žene  Kombinovane  Kategorije


Tehnika  (Na lutkama)            Moda ( modeli)             Moda( lutkama)                     Progresivni Full Fashion( modeli)
1) Kreativni izgled                   1) Dnevni  Stil                 1) Dnevni Stil                           1) Progressive šišanje

 2) Večernja frizura                2) Večernji Stil                2) Večernji Stil                           2) Full fashion look


Seniori Muškaci Kombinovane  Kategorije


Tehnika   ( na lutkama)                          Full Fashion Progressive (model)………… Full Fashion Progressive (lutka) Kreativni izgled                                        1) Full Fashion look  ……………………………1) Fashion trend 
2) Klasično šišanje                                   2) Progressiv šišanje……………………………2) Progressiv šišanje

Individualne kategorije

Seniori Muškaci                                                                                                                   Seniori Žene


Full Fashion look (model)                                                                                                   Full fashion look(model)

                                                                                                                                                Svadbena frizura(model)

                                                                                                                                                Fantasy Izgled(model)

                                                                                                                                                Progressive šišanje(lutka)

Juniori žene (lutka)

Svadbena frizura

Juniori Kombinovane  Kategorije
Juniori Muškarci                                                                                                                          Juniori  Žene

Tehnika (lutka)                                                                                                         Tehnika(lutka)
1) Kreativni izgled                                                                                                               1.Kreativni izgled

2) Klasično šišanje                                                                                                               2.Večernja frizura


Progresivni Fashion  (lutka)                                                                              Progresivni Fashion (lutka)
1) Fashion trend                                                                                                   1) Večernji Stil
2) Progressive šišanje                                                                                         2) Progressive šišanje

PRAVILA RADOVA I KATEGORIJA

Član 21.

 – ŽENE SENIORI

1.- RAD Kreativni izgled

Žene Tehnika Kombinovana Kategorija

Rad je na Lutki  Nema starosne ograničenosti.

Takmičari izlaze na radna mjesta sa kosom koja je unaprijed pripremljen na lutkama, ali ne i stilizirana.Od takmičara će se tražiti da počešljaju kosu ravno ka nazad. Ovlaštene osobe će počešljati kosu lutaka idok takmičari čekaju sa strane na takmičarskom podiju, nakon prolaska ovlaštenih osoba  generalni komesar će pozvati takmičare da pristupe ogledalima i da krenu sa takmičenjem.

Takmičarima se daje na izbor da pokvase kosu ili da je ostave suhu.Frizura mora biti gotova u datom vremenu.

1. Styling alati – Svi styling alati su dozvoljeni.

2. Proizvodi  – Svi proizvodi su dozvoljeni.

3. Korištenje boja –  Korištenje boja je dozvoljeno,  Sprej boje su zabranjene.

4. Podrška –  Korištenje bilo koje vrste pomaganja  je zabranjeno.

5. Dodaci kosi – Umeci i ukrasi svih vrsta su zabranjeni.

6. Nadogradnja  Kose – Bilo koja vrsta ekstenzija su dozvoljenei.

7. Žiri – Žiri će suditi o opštem dojamu stila i boje. Kada sude, Žirori moraju vidjeti cijelu frizuru uključujući i vrh, ako to nije moguće  organizator će smanjiti držač za Lutku.

8. Kazne  – Takmičari koji ne poštuju upute će biti kažnjeni  prema kaznenim tablicama koje provode Savjetnici. Ili žiri.

9. Vrijeme -15 minuta (3 dodatna minuta će biti dodijeljena za odijevanje lutke  ili  modela nakon ovlaštene osobe. Nema dodatnog vremena . Takmičari koji ne poštuju  ovo pravilo bit će kažnjeni po 3 boda.)

10. Rezultati- Maksimalno: 30 bodova                       Minimalni: 24 bod

 nema električne utičnice i nema ogledala dostupnih  u područjima gdje se takmičari pripremaju.

 Samo jedana utičnica od 2.000 W po takmičaru  je dostupan na takmičarskom mjestu, a samo jedan uređaj može se koristiti u isto vrijeme na tom utikaču (nema multi adaptera).

2. – Rad  Večernja frizura

Žene Tehnika Kombinovana Kategorija

Ista ili nova lutka .

Nema starosne ograničenosti.

Takmičari izlaze na radna mjesta sa kosom koja je unaprijed pripremljen na lutkama, ali ne i stilizirana.Od takmičara će se tražiti da počešljaju kosu ravno ka nazad. Ovlaštene osobe će počešljati kosu lutaka idok takmičari čekaju sa strane na takmičarskom podiju, nakon prolaska ovlaštenih osoba  generalni komesar će pozvati takmičare da pristupe ogledalima i da krenu sa takmičenjem.

Takmičarima se daje na izbor da pokvase kosu ili da je ostave suhu.Frizura mora biti gotova u datom vremenu.

1. Styling  -Takmičari imaju 30 minuta vremena za kreiranje  Večernje frizura A do Ž, uključujući

ugradnju umetaka..

2. Styling alati – Svi styling alati su dozvoljeni.

3. Korištenje boja –  Korištenje boja je dozvoljeno,  Sprej boje su zabranjene.

4. Umeci –            a)najmanje 1, a najviše 3 umetka  mogu se  koristiti, ali ne smiju  biti unaprijed oblikovani.Kosa od umetaka  može biti unaprijed ofarbana i ošišana mora biti prezentirana ravna, položena  na stol bez priprema, spremna za češljanje i  pregled od strane Savjetnika..

                b) promjer svakog umetak ne smije prelaziti  5 cm u bilo kojem smjeru.

                c) Dužina umetka je proizvoljna.

                d) umeci  moraju biti  skladno integrisani  u frizuru tijekom dopuštenog takmičarskog vremena. Umeci ne smiju  zauzimati više od 40% površine glave. Takmičari mogu koristiti makaze kako bi očistili  svoj stil na kraju takmičenje unutar dozvoljenog vremena.

                Perike su zabranjene.

5. Podrška –  Korištenje bilo koje vrste pomaganja  je zabranjeno.

6. Ukrasi – Sve vrste ukrasa su dozvoljene.

7. Nadogradnja  Kose – Bilo koja vrsta ekstenzija sudozvoljene.

8. Žiri – Žiri će suditi o opštem dojmu stila i boje. Kada sude, Žirori moraju vidjeti cijelu frizuru uključujući i vrh, ako to nije moguće  organizator će smanjiti držač za Lutku.

9. . Kazne  – Takmičari koji ne poštuju upute će biti kažnjeni  prema kaznenim tablicama koje provode Savjetnici. Ili žiri..

10. Vrijeme 30 minuta(3 dodatna minuta će biti dodijeljena za odijevanje lutke  ili  modela nakon

Najave Savjetnika. Nema dodatnog vremena . Takmičari koji ne poštuju ovo pravilo bit će kažnjeni po 3 bodova.)

11. Rezultati  – Maksimalno: 30 bodova Minimalni: 24 bod

 nema električne utičnice i nema ogledala dostupnih  u područjima gdje se takmičari pripremaju.

 Samo jedana utičnica od 2.000 W po takmičaru  je dostupan na takmičarskom mjestu, a samo jedan uređaj može se koristiti u isto vrijeme na tom utikaču (nema multi adaptera).

1.-  RAD Dnevni stil

Žene  moda duga kosa  Kombinovana Kategorija

Rad na modelu.

Nema starosne ograničenost.Frizure iz tehnike su zabranjene.

Takmičari pristupaju sa modelima ka svom radnom mjestu. Na modele se mogu unaprijed staviti vikleri, šnale ili klipsne, ali kosa ne smije biti oblikovana unaprijed. Prije starta startu takmičarskog vremena takmičari moraju ukloniti viklere i ostala pomagala i da počešljaju kosu unazad. Ovlaštene osobe će proći pored modela i počešljati kosu, dok takmičari čekaju sa strane na takmičarskom podiju, nakon prolaska ovlaštenih osoba  generalni komesar će pozvati takmičare da pristupe ogledalima i da krenu sa takmičenjem. Frizura mora biti gotova u datom vremenu.

Stil kose mora biti opušten, lepršav, 75% kose mora biti stiliziran ka dole , stil kose koji bude oblikovan ka nazad ili podignut sa obje strane biti će kažnjen.

1. Duljina kose kosa mora biti do  ramena ili duža. Slojevitost kose je opcionalna. Minimalna dužina slojeva mora biti 10 cm, osim u području šiški.

2.Korištenje boja –  Korištenje boja je dozvoljeno,  Sprej boje su zabranjene.

3. Styling alati – Svi styling alati su dozvoljeni, na kraju u kosi ne smije biti šnali ili bilo kojih alata.

4. Styling kose  – Kompletna frizura mora biti opuštena, otvorena i stil dolje. Samo jedna od strana može biti oblikovana ka nazad.

5. Proizvodi  – Svi proizvodi su dozvoljeni.

6. Podrška –  Korištenje bilo koje vrste pomaganja  je zabranjeno.

7. Ukrasi  – Samo jedan komad bilo kakvog ukrasa je dozvoljen.

8. Nadogradnja  Kose – Bilo koja vrsta ekstenzija su dozvoljenii.

9. Žiri – Žiri će suditi o opštem dojmu stila i boje. Kada sude, Žirori moraju vidjeti cijelu frizuru uključujući i vrh, ako to nije moguće  organizator će smanjiti držač za Lutku ili stolicu

 10. Kazne –  Takmičari koji ne poštuju upute će biti kažnjeni  prema kaznenim tablicama koje provode Savjetnici Ili žiri..

11. Vrijeme –  15 minuta

12. Rezultati: Maksimalno: 30 bodova,Minimalni: 24 bod

 nema električne utičnice i nema ogledala dostupnih  u područjima gdje se takmičari pripremaju.

 Samo jedana utičnica od 2.000 W po takmičaru  je dostupan na takmičarskom mjestu, a samo jedan uređaj može se koristiti u isto vrijeme na tom utikaču (nema multi adaptera).

2.-  RAD Večernji stil

Žene  moda duga kosa  Kombinovana Kategorija

Isti ili drugi model ako je model korišten u prvom radu

Nema starosne ograničenosti.

Takmičari pristupaju sa modelima ka svom radnom mjestu. Kosa mora biti ravna i otvorena.od takmičara će se tražiti da  počešljaju kosu  ravno unazad. Ovlaštene osobe će proći pored modela i počešljati kosu, dok takmičari čekaju sa strane na takmičarskom podiju, nakon prolaska ovlaštenih osoba  generalni komesar će pozvati takmičare da pristupe ogledalima i da krenu sa takmičenjem.Frizura mora biti gotova u datom vremenu.

Vikleri, šnale su zabranjeni prije početka rada.Takmičari mogu koristiti makaze kak bi očistili svoje stilove na kraju takmičenja, a  unutar dopuštenog vremena.

1. Dužina kose kosa mora biti do  ramena ili duža. Slojevitost kose je opcionalna. Minimalna dužina slojeva mora niti 10 cm, osim u području šiški

2.Korištenje boja –  Korištenje boja je dozvoljeno,  Sprej boje su zabranjene.

3. Styling alati – Svi styling alati su dozvoljeni..

4. Proizvodi  – Svi proizvodi su dozvoljeni.

5. Umeci – Bilo koja vrsta umetaka  je  zabranjena. Ako savjetnik ili žili posumnja da je korišten umetak može provjeriti nakon takmičenja i takmičar će biti kažnjen.

6. Podrška –  Korištenje bilo koje vrste pomaganja  je zabranjeno.

7. Ukrasi – maksimalno dvije  (2) ukrasne šnale . .

8. Nadogradnja  Kose – Bilo koja vrsta ekstenzija su dozvoljeni.

9. Žiri – Žiri će suditi o opštem dojmu stila i boje. Kada sude, Žirori moraju vidjeti cijelu frizuru uključujući i vrh, ako to nije moguće  organizator će smanjiti držač za Lutku ili stolicu. 

10. Kazne Takmičari koji ne poštuju upute će biti kažnjeni  prema kaznenim tablicama koje provode Savjetnici.

11. Vrijeme 15 minuta

12. Rezultati Maksimalno: 30 bodova Minimalni: 24 boda

 nema električne utičnice i nema ogledala dostupnih  u područjima gdje se takmičari pripremaju.

 Samo jedana utičnica od 2.000 W po takmičaru  je dostupan na takmičarskom mjestu, a samo jedan uređaj može se koristiti u isto vrijeme na tom utikaču (nema multi adaptera).uređaj

1.-  RAD Dnevni stil

Žene  moda duga kosa  Kombinovana Kategorija

Rad na lutki

Nema starosne ograničenosti. Frizure iz tehnike su zabranjene.

Takmičari pristupaju sa lutkama  ka svom radnom mjestu. Na lutke se mogu unaprijed staviti vikleri, šnale ili klipsne, ali kosa ne smije biti oblikovana unaprijed. Prije starta startu takmičarskog vremena takmičari moraju ukloniti viklere i ostala pomagala i da počešljaju kosu unazad. Ovlaštene osobe će proći pored modela i počešljati kosu, dok takmičari čekaju sa strane na takmičarskom podiju, nakon prolaska ovlaštenih osoba  generalni komesar će pozvati takmičare da pristupe ogledalima i da krenu sa takmičenjem.Frizura mora biti gotova u datom vremenu.

Stil kose mora biti opušten, lepršav, 75% kose mora biti stiliziran ka dole , stil kose koji bude oblikovan ka nazad ili podignut sa obje strane biti će kažnjen.

1. Duljina kose kosa mora biti do  ramena ili duža. Slojevitost kose je opcionalna. Minimalna dužina slojeva mora biti 10 cm, osim u području šiški.

2.Korištenje boja –  Korištenje boja je dozvoljeno,  Sprej boje su zabranjene.

3. Styling alati – Svi styling alati su dozvoljeni, na kraju u kosi ne smije biti šnali ili bilo kojih alata.

4. Styling kose  – Kompletnu frizura mora biti opuštena, otvorena i stil dolje. Samo jedna od strana može biti oblikovana ka nazad.

5. Proizvodi  – Svi proizvodi su dozvoljeni.

6. Podrška –  Korištenje bilo koje vrste pomaganja  je zabranjeno.

7. Ukrasi  – Samo jedan komad bilo kakvog ukrasa je dozvoljen.

8. Nadogradnja  Kose – Bilo koja vrsta ekstenzija sudozvoljenii.

9. Žiri – Žiri će suditi o opštem dojmu stila i boje. Kada sude, Žirori moraju vidjeti cijelu frizuru uključujući i vrh, ako to nije moguće  organizator će smanjiti držač za Lutku ili stolicu

 10. Kazne –  Takmičari koji ne poštuju upute će biti kažnjeni  prema kaznenim tablicama koje provode Savjetnici Ili žiri..

11. Vrijeme –  15 minuta

Najava Generalnog Komesara. Nema dodatnog vremena . Takmičari koji ne poštuju ovo pravilo bit će kažnjeni po 3 bodova.)

12. Rezultati: Maksimalno: 30 bodova,Minimalni: 24 bod

(3 dodatna minuta će biti dodijeljena za odijevanje lutke nakon najava Generalnog Komesara nema dodatnog vremena . Takmičari koji ne poštuju ovo pravilo bit će kažnjeni po 3 boda.)

 nema električne utičnice i nema ogledala dostupnih  u područjima gdje se takmičari pripremaju.

 Samo jedana utičnica od 2.000 W po takmičaru  je dostupan na takmičarskom mjestu, a samo jedan uređaj može se koristiti u isto vrijeme na tom utikaču (nema multi adaptera).

2.-  RAD Večernji stil

Žene  moda duga kosa  Kombinovana Kategorija

Isti ili drugi model ako je model korišten u prvom radu

Nema starosne ograničenosti.

Takmičari pristupaju sa lutkama ka svom radnom mjestu. Kosa mora biti ravna i otvorena.od takmičara će se tražiti da  počešljaju kosu  ravno unazad. Ovlaštene osobe će proći pored modela i počešljati kosu, dok takmičari čekaju sa strane na takmičarskom podiju, nakon prolaska ovlaštenih osoba  generalni komesar će pozvati takmičare da pristupe ogledalima i da krenu sa takmičenjem.Frizura mora biti gotova u datom vremenu.

Vikleri, šnale su zabranjeni prije početka rada..Takmičari mogu koristiti makaze kak bi očistili svoje stilove na kraju takmičenja, a  unutar dopuštenog vremena.

1. Dužina kose kosa mora biti do  ramena ili duža. Slojevitost kose je opcionalna. Minimalna dužina slojeva mora niti 10 cm, osim u području šiški

2.Korištenje boja –  Korištenje boja je dozvoljeno,  Sprej boje su zabranjene.

3. Styling alati – Svi styling alati su dozvoljeni..

4. Proizvodi  – Svi proizvodi su dozvoljeni.

5. Umeci – Bilo koja vrsta umetaka  je  zabranjena. Ako savjetnik ili žili posumnja da je korišten umetak može provjeriti nakon takmičenja i takmičar će biti kažnjen.

6. Podrška –  Korištenje bilo koje vrste pomaganja  je zabranjeno.

7. Ukrasi – maksimalno dvije  (2) ukrasne šnale su dopuštene.

8. Nadogradnja  Kose – Bilo koja vrsta ekstenzija su dozvoljene.

9. Žiri – Žiri će suditi o opštem dojmu stila i boje. Kada sude, Žirori moraju vidjeti cijelu frizuru uključujući i vrh, ako to nije moguće  organizator će smanjiti držač za Lutku ili stolicu. 

10. Kazne Takmičari koji ne poštuju upute će biti kažnjeni  prema kaznenim tablicama koje provode Savjetnici.

11. Vrijeme 15 minuta (3 dodatna minuta će biti dodijeljena za odijevanje lutke nakon najava Generalnog Komesara nema dodatnog vremena . Takmičari koji ne poštuju ovo pravilo bit će kažnjeni po 3 boda.)

12. Rezultati Maksimalno: 30 bodova Minimalni: 24 boda

 nema električne utičnice i nema ogledala dostupnih  u područjima gdje se takmičari pripremaju.

 Samo jedana utičnica od 2.000 W po takmičaru  je dostupan na takmičarskom mjestu, a samo jedan uređaj može se koristiti u isto vrijeme na tom utikaču (nema multi adaptera).uređaj

1. – Rad  Progressive šišanje

Žene Progressive Full Fashion  Kombinovana kategorija

Živi model.

Takmičari izlaze na radna mjesta sa kosom koja je unaprijed pripremljena na modelima, ali ne i stilizirana.Od takmičara će se tražiti da počešljaju kosu ravno ka nazad. Ovlaštene osobe će počešljati kosu lutaka idok takmičari čekaju sa strane na takmičarskom podiju, nakon prolaska ovlaštenih osoba  generalni komesar će pozvati takmičare da pristupe ogledalima i da krenu sa takmičenjem.

Takmičarima se daje na izbor da pokvase kosu ili da je ostave suhu.Frizura mora biti gotova u datom vremenu.

 1. Šišanje  – prije početka takmičenja dužina kose mora biti najmanje 8 cm na cijeloj glavi. Kosa ne smije biti unaprijed ošišana i stilizirana. Kosa se mora oštšati najmanje 2,5 cm tokom datog vremena. Ovlaštene osobe će provjeriti da li su pravila poštovana.
 2. Alati za šišanje – svi alati za šišanje su dozvoljeni
 3. Korištenje boja –  Korištenje boja je dozvoljeno,  Sprej boje su zabranjene.
 4.  Styling alati – Svi styling alati su dozvoljeni..
 5.  Proizvodi  – Svi proizvodi su dozvoljeni.
 6. Extenzije su DOZVOLJENE
 7.  Žiri – Žiri će suditi o opštem dojmu stila i boje. Kada sude, Žirori moraju vidjeti cijelu frizuru uključujući i vrh, ako to nije moguće  organizator će smanjiti držač za Lutku ili stolicu. 
 8. . Kazne Takmičari koji ne poštuju upute će biti kažnjeni  prema kaznenim tablicama koje provode Savjetnici.
 9. Vrijeme 30 minuta

6. Ocjena Maksimalno: 30 bodova Minimalni: 24 boda

 nema električne utičnice i nema ogledala dostupnih  u područjima gdje se takmičari pripremaju.

 Samo jedana utičnica od 2.000 W po takmičaru  je dostupan na takmičarskom mjestu, a samo jedan uređaj može se koristiti u isto vrijeme na tom utikaču (nema multi adaptera).

2.-  Rad Full Fashion look

Žene Progressive Full Fashion  Kombinovana kategorija

Živi model

Takmičari izlaze sa svojim modelima na takmičarski podiji, modeli su već urađeni i spremni za ocjenjivanje. Ovlaštene osobe će usmjeriti modele prema određenom mjestu za ocjenjivanje.  Takmičari će uraditi završne poteze na modelima u toku tri minute datog vremena , Generalni komesar će označiti start.

 1. Ekstenzije su dozvoljene
 2. Takmičari mogu staviti dodatke u kosu.
 3. Nadnacionalni žiri će suditi . Sudije će suditi opši utisak, stil, boju, odjeću. Model mora stalno nositi takmičarev broj ogledala i stajati iza stolice na podiju.
 4. Kazne- takmičar koji ne poštuje ova pravila biće kažnjen prema kaznenim bodovima.
 5. Vrijeme- 3 minute
 6. Rezultati: Maksimalno: 30 bodovaMinimalni: 24 bod

 nema električne utičnice i nema ogledala dostupnih  u područjima gdje se takmičari pripremaju.

 Samo jedana utičnica od 2.000 W po takmičaru  je dostupan na takmičarskom mjestu, a samo jedan uređaj može se koristiti u isto vrijeme na tom utikaču (nema multi adaptera)

SVADBENA FRIZURA

Žene  moda  Individualna Kategorija

Živi model

Nema starosne ograničenosti.

Takmičari izlaze na radna mjesta sa kosom koja je unaprijed pripremljen na modelima, ali ne i stilizirana.Od takmičara će se tražiti da počešljaju kosu ravno ka nazad. Ovlaštene osobe će počešljati kosu lutaka idok takmičari čekaju sa strane na takmičarskom podiju, nakon prolaska ovlaštenih osoba  generalni komesar će pozvati takmičare da pristupe ogledalima i da krenu sa takmičenjem. Frizura mora biti gotova u datom vremenu.

Takmičari rade tradicionalnu svadbenu frizuru na dugoj kosi imajući  na umu konačni  izgled.

Tokom takmičenja takmičari mogu koristiti makaze da očiste krajeve.

1. Dužina kose kosa mora biti do  ramena ili duža. Slojevitost kose je opcionalna. Minimalna dužina slojeva mora niti 10 cm, osim u području šiški

2.Korištenje boja –  Korištenje boja je dozvoljeno,  Sprej boje su zabranjene.

3. Proizvodi  – Svi proizvodi su dozvoljeni.

4. Styling alati – Svi styling alati su dozvoljeni..

5. Podrška –  Korištenje bilo koje vrste pomaganja  je zabranjeno.

6. Umeci – Bilo koja vrsta umetaka  je  zabranjena

 7. Ukrasi –  Ukrasi su dozvoljeni.

8. Nadogradnja  Kose – Bilo koja vrsta ekstenzija su dozvoljene.

9. Žiri  – Nadnacionalni žiri će suditi ..  Žiri će suditi opšti  dojam stila i boja.  Žirori moraju vidjeti cijelu frizuru uključujući i vrh, ako to nije moguće  organizator će smanjiti stolicu.

10. Kazne –  Takmičari koji ne poštuju upute će biti kažnjeni  prema kaznenim tablicama koje provode Savjetnici.

11. Vrijeme 30 minuta

12. Rezultati Maksimalno: 30 bodova Minimalni: 24 boda

 nema električne utičnice i nema ogledala dostupnih  u područjima gdje se takmičari pripremaju.

 Samo jedana utičnica od 2.000 W po takmičaru  je dostupan na takmičarskom mjestu, a samo jedan uređaj može se koristiti u isto vrijeme na tom utikaču (nema multi adaptera).

FANTASY

Žene prethodno urađena frizura- Individualna Kategorija

Živi model

Nema starosne ograničenosti

Unaprijed pripremljene frizure.

Takmičari izlaze sa svojim modelima na takmičarski podiji, modeli su već urađeni i spremni za ocjenjivanje. Ovlaštene osobe će usmjeriti modele prema određenom mjestu za ocjenjivanje.  Takmičari će uraditi završne poteze na modelima u toku tri minute datog vremena , Generalni komesar će označiti start.

Rekviziti su dozvoljeni ako su zalkačeni za tijelo modela.

Suđenje se zasniva na kreativnosti i temi na koju se odnosi rad..Nakon ocjenjivanja modeli će prodefilovati podijem za tamičenje.

Ocijenjuje se – kreativnost, originalnost i inovacija.

Nadnacionalni žiri će suditi

Kazne – Takmičari koji ne poštuju upute će biti kažnjeni  prema kaznenim tablicama koje provode Savjetnici. Ili žiri..

Vrijeme – 3 minuta za završni touch-up

Rezultati Maksimalno: 30 bodovaMinimalni: 24 boda

 nema električne utičnice i nema ogledala dostupnih  u područjima gdje se takmičari pripremaju.

 Samo jedana utičnica od 2.000 W po takmičaru  je dostupan na takmičarskom mjestu, a samo jedan uređaj može se koristiti u isto vrijeme na tom utikaču (nema multi adaptera).uređaj.

Progressive šišanje

Žene Progressive Full Fashion  Individualna kategorija

Lutka

Takmičari izlaze na radna mjesta sa kosom koja je unaprijed pripremljena na lutkama, ali ne i stilizirana.Od takmičara će se tražiti da počešljaju kosu ravno ka nazad. Ovlaštene osobe će počešljati kosu lutaka idok takmičari čekaju sa strane na takmičarskom podiju, nakon prolaska ovlaštenih osoba  generalni komesar će pozvati takmičare da pristupe ogledalima i da krenu sa takmičenjem.

Takmičarima se daje na izbor da pokvase kosu ili da je ostave suhu.Frizura mora biti gotova u datom vremenu.

 1. Šišanje  – prije početka takmičenja dužina kose mora biti najmanje 8 cm na cijeloj glavi. Kosa ne smije biti unaprijed ošišana i stilizirana. Kosa se mora oštšati najmanje 2,5 cm tokom datog vremena. Ovlaštene osobe će provjeriti da li su pravila poštovana.
 2. Alati za šišanje – svi alati za šišanje su dozvoljeni
 3. Korištenje boja –  Korištenje boja je dozvoljeno,  Sprej boje su zabranjene.
 4.  Styling alati – Svi styling alati su dozvoljeni..
 5.  Proizvodi  – Svi proizvodi su dozvoljeni.
 6. Extenzije su DOZVOLJENE
 7.  Žiri – Žiri će suditi o opštem dojmu stila i boje. Kada sude, Žirori moraju vidjeti cijelu frizuru uključujući i vrh, ako to nije moguće  organizator će smanjiti držač za Lutku ili stolicu. 
 8. . Kazne Takmičari koji ne poštuju upute će biti kažnjeni  prema kaznenim tablicama koje provode Savjetnici.
 9. Vrijeme 30 minuta

6. Ocjena Maksimalno: 30 bodova Minimalni: 24 boda

 nema električne utičnice i nema ogledala dostupnih  u područjima gdje se takmičari pripremaju.

 Samo jedana utičnica od 2.000 W po takmičaru  je dostupan na takmičarskom mjestu, a samo jedan uređaj može se koristiti u isto vrijeme na tom utikaču (nema multi adaptera).

VODIČ KROZ RADOVE I KATEGORIJE – MUŠKARCI SENIORI

1. – RAD Kreativni izgled

Muškarci Tehnika Kombinovana Kategorija

Lutka ( OMC lutka)

Nema starosne ograničenosti

Takmičari izlaze na radna mjesta sa kosom koja je unaprijed pripremljena na lutkama, ali ne i stilizirana.Od takmičara će se tražiti da počešljaju kosu ravno ka nazad. Ovlaštene osobe će počešljati kosu lutaka idok takmičari čekaju sa strane na takmičarskom podiju, nakon prolaska ovlaštenih osoba  generalni komesar će pozvati takmičare da pristupe ogledalima i da krenu sa takmičenjem.

Takmičarima se daje na izbor da pokvase kosu ili da je ostave suhu.Frizura mora biti gotova u datom vremenu.

1. Korištenje boja –  Korištenje boja je dozvoljeno,  Sprej boje su zabranjene.

2. Dužina kose – Dužina kose je proizvoljna.

3. Šišanje- Šišanje je zabranjeno..

4. Styling alati _ Svi styling alati su dozvoljeni.

5. Proizvodi –  Svi proizvodi za fixiranje su dozvoljeni (gelovi, voskovi, sprejevi).

6. Nadogradnja – Extenzija su zabranjene..

7 Šminka – Svaka vrsta šminke ne smatra se normalnim od strane Ovlaštenih osoba i bićer sankcionisana.

8. Žiri – Žiri će suditi o opštem dojmu stila i boje. Kada sude, Žirori moraju vidjeti cijelu frizuru uključujući i vrh, ako to nije moguće  organizator će smanjiti držač za Lutku ili stolicu. 

9. Kazne –  Takmičari koji ne poštuju upute će biti kažnjeni  prema kaznenim tablicama koje provode Ovlaštene osobe.

10. Vrijeme 15  minuta (3 dodatna minuta će biti dodijeljena za odijevanje lutke  ili  modela nakon Najava Generalnog komesara. Nema dodatnog vremena . Takmičari koji ne poštuju ovo pravilo bit će kažnjeni po 3 boda.)

11. Rezultati –  Maksimalno: 30 bodovaMinimalni: 24 boda

 nema električne utičnice i nema ogledala dostupnih  u područjima gdje se takmičari pripremaju.

 Samo jedana utičnica od 2.000 W po takmičaru  je dostupan na takmičarskom mjestu, a samo jedan uređaj može se koristiti u isto vrijeme na tom utikaču (nema multi adaptera).uređaj

2. – Rad Klasično šišanje

Muškarci  Tehnika Kombinovana Kategorija

Ista ili nova lutka Nema starosne ograničenosti.

Takmičari izlaze na radna mjesta sa kosom koja je unaprijed pripremljena na lutkama, ali ne i stilizirana.Od takmičara će se tražiti da počešljaju kosu ravno ka nazad. Ovlaštene osobe će počešljati kosu lutaka idok takmičari čekaju sa strane na takmičarskom podiju, nakon prolaska ovlaštenih osoba  generalni komesar će pozvati takmičare da pristupe ogledalima i da krenu sa takmičenjem.

Takmičarima se daje na izbor da pokvase kosu ili da je ostave suhu.Frizura mora biti gotova u datom vremenu.

1.Korištenje boja –  Korištenje boja je dozvoljeno,  Sprej boje su zabranjene.

2. Dužina kose –  Dužina kose prije početka takmičenja preko ušiju i od potiljka do vrata mora biti najmanje 3 cm, ostatak kose je ostavljen slobodnoj procijeni takmičara.

3. Konture – Prije početka takmičenja savjetnici  će provjeriti  konture kose lutke na vratuPovršina  kose na vratu ne smije biti unaprijed pripremljena.

4. Alati –  Mašinice i makaze za stanjivanje su zabranjeni. Svi ostali alati za šišanje  su dozvoljeni.

5. Šišanje – Kosa na potiljku mora biti tradicionalno sužena i razvrstana.

6. Styling – Svi styling alati i proizvodi su dozvoljeni. Stil može biti sa ili bez  frakcija.

7. Nadogradnja – Extenzija su zabranjene.

8. Šminka – Svaka vrsta šminke ne smatra se normalnim od strane Ovlaštenih osoba i bićer sankcionisana.

9. Žiri – Žiri će suditi o opštem dojmu  šišanja, stila i boje. Kada sude, Žirori moraju vidjeti cijelu frizuru uključujući i vrh, ako to nije moguće  organizator će smanjiti držač za Lutku ili stolicu. 

10. Kazne –  Takmičari koji ne poštuju upute će biti kažnjeni  prema kaznenim tablicama koje provode Savjetnici. Ili žiri..

11. Vrijeme 25 minuta(3 dodatna minuta će biti dodijeljena za odijevanje lutke nakon Najava ovlaštene osobe. Nema dodatnog vremena . Takmičari koji ne poštuju ovo pravilo bit će kažnjeni po 3 boda.)

10. Rezultati –  Maksimalno: 30 bodova Minimalni: 24 boda

 nema električne utičnice i nema ogledala dostupnih  u područjima gdje se takmičari pripremaju.

 Samo jedana utičnica od 2.000 W po takmičaru  je dostupan na takmičarskom mjestu, a samo jedan uređaj može se koristiti u isto vrijeme na tom utikaču (nema multi adaptera).

1.- Rad  Full Fashion  Look

Muškarci  Full Fashion Progressive  Kombinovana kategorija

Oba rada moraju biti urađena  na modelu

Nema starosne ograničenosti.

Unaprijed odrađeno.

Unaprijed pripremljene frizure.

Takmičari izlaze sa svojim modelima na takmičarski podiji, modeli su već urađeni i spremni za ocjenjivanje. Ovlaštene osobe će usmjeriti modele prema određenom mjestu za ocjenjivanje.  Takmičari će uraditi završne poteze na modelima u toku tri minute datog vremena , Generalni komesar će označiti start.

1.Dužina kose –  dulžina kose  na vrhu mora biti minimalno 5 cm, osim područja šiški .Prečnik (strane i natrag) mora biti najmanje 3 cm, prije nego takmičenje počne.

2. Nadogradnja – Extenzija su dozvoljene.

3. Šminka – Svaka vrsta šminke ne smatra se normalnim od strane Ovlaštenih osoba i bićer sankcionisana.

4. Žiri – Nadnacionalni žiri će suditi . Sudije će suditi opši utisak, stil, boju, odjeću. Model mora stajati iza stolice na podiju

5. Kazne  – Takmičari koji ne poštuju upute će biti kažnjeni  prema kaznenim tablicama koje provode Savjetnici.

6. Vrijeme –  3 minuta

7. Rezultati Maksimalno: 30 bodova Minimalni: 24 boda

 nema električne utičnice i nema ogledala dostupnih  u područjima gdje se takmičari pripremaju.

 Samo jedana utičnica od 2.000 W po takmičaru  je dostupan na takmičarskom mjestu, a samo jedan uređaj može se koristiti u isto vrijeme na tom utikaču (nema multi adaptera)

2. – Rad Progresivno šišanje

Muškarci  Full Fashion Progressive  Kombinovana kategorija

Isti ili različiti model korištena u prvom radu

Nema starosne ograničenosti.

Takmičari izlaze na radna mjesta sa kosom koja je unaprijed pripremljena na modelima, ali ne i stilizirana.Od takmičara će se tražiti da počešljaju kosu ravno ka nazad. Ovlaštene osobe će počešljati kosu lutaka idok takmičari čekaju sa strane na takmičarskom podiju, nakon prolaska ovlaštenih osoba  generalni komesar će pozvati takmičare da pristupe ogledalima i da krenu sa takmičenjem.

Takmičarima se daje na izbor da pokvase kosu ili da je ostave suhu.Frizura mora biti gotova u datom vremenu.

1.Dužina kose –  dulžina kose  na vrhu mora biti minimalno 5 cm, osim područja šiški .Prečnik (strane i natrag) mora biti najmanje 3 cm, prije nego takmičenje počne.

2.Alati za šišanje – Svi alati za šišanje su dozvoljeni.

3.  Styling alati  – Svi styling alati su dozvoljeni.

4. Proizvodi –  Svi proizvodi  za fiksiranje su dozvoljeni.

5. Korištenje boja –  Korištenje boja je dozvoljeno,  Sprej boje su zabranjene

6. Nadogradnja – Extenzije su dozvoljene.

7. Šminka – Svaka vrsta šminke ne smatra se normalnim od strane Ovlaštenih osoba i biće sankcionisana

8. Žiri – Žiri će suditi o opštem dojamu šišanja. stila i boje. Kada sude, Žirori moraju vidjeti cijelu frizuru uključujući i vrh, ako to nije moguće  organizator će smanjiti stolicu

9. Kazne – Takmičari koji ne poštuju upute će biti kažnjeni  prema kaznenim tablicama koje provode Ovlaštene osobe.

10. Vrijeme 20 minuta

11. Rezultati Maksimalno: 30 bodovaMinimalni: 24 bod

 nema električne utičnice i nema ogledala dostupnih  u područjima gdje se takmičari pripremaju.

 Samo jedana utičnica od 2.000 W po takmičaru  je dostupan na takmičarskom mjestu, a samo jedan uređaj može se koristiti u isto vrijeme na tom utikaču (nema multi adaptera)

1.Rad Fashion trend

Muškarci Fashion Progresive  Konbinovana kategorija

Rad na lutkama

Nema starosne ograničenosti.

Takmičari izlaze na radna mjesta sa kosom koja je unaprijed pripremljena na modelima, ali ne i stilizirana.Od takmičara će se tražiti da počešljaju kosu ravno ka nazad. Ovlaštene osobe će počešljati kosu lutaka idok takmičari čekaju sa strane na takmičarskom podiju, nakon prolaska ovlaštenih osoba  generalni komesar će pozvati takmičare da pristupe ogledalima i da krenu sa takmičenjem.

Takmičarima se daje na izbor da pokvase kosu ili da je ostave suhu.Frizura mora biti gotova u datom vremenu.

1.Dužina kose –  dulžina kose  na vrhu mora biti minimalno 5 cm, osim područja šiški .Prečnik (strane i natrag) mora biti najmanje 3 cm, prije nego takmičenje počne.

2. Šišanje – Šišanje je zabranjeno

3.  Styling alati  – Svi styling alati su dozvoljeni.

4. Proizvodi –  Svi proizvodi  za fiksiranje su dozvoljeni.

5. Korištenje boja –  Korištenje boja je dozvoljeno,  Sprej boje su zabranjene

6. Nadogradnja – Extenzije su dozvoljene.

7. Šminka – Svaka vrsta šminke ne smatra se normalnim od strane Ovlaštenih osoba i biće sankcionisana

8. Žiri – Žiri će suditi o opštem dojamu stila i boje. Kada sude, Žirori moraju vidjeti cijelu frizuru uključujući i vrh, ako to nije moguće  organizator će smanjiti stolicu

9. Kazne – Takmičari koji ne poštuju upute će biti kažnjeni  prema kaznenim tablicama koje provode Ovlaštene osobe.

10. Vrijeme 7  minuta(3 dodatna minuta će biti dodijeljena za odijevanje lutke nakon najava Generalnog Komesara nema dodatnog vremena . Takmičari koji ne poštuju ovo pravilo bit će kažnjeni po 3 boda.)

11. Rezultati Maksimalno: 30 bodova Minimalni: 24 boda

 nema električne utičnice i nema ogledala dostupnih  u područjima gdje se takmičari pripremaju.

 Samo jedana utičnica od 2.000 W po takmičaru  je dostupan na takmičarskom mjestu, a samo jedan uređaj može se koristiti u isto vrijeme na tom utikaču (nema multi adaptera)

2.Rad Progresivno šišanje

Muškarci Fashion Progresive  Konbinovana kategorija

Rad na lutkama

Ista ili različita lutka korištena u prvom radu

Nema starosne ograničenosti.

Takmičari izlaze na radna mjesta sa kosom koja je unaprijed pripremljena na modelima, ali ne i stilizirana.Od takmičara će se tražiti da počešljaju kosu ravno ka nazad. Ovlaštene osobe će počešljati kosu lutaka idok takmičari čekaju sa strane na takmičarskom podiju, nakon prolaska ovlaštenih osoba  generalni komesar će pozvati takmičare da pristupe ogledalima i da krenu sa takmičenjem.

Takmičarima se daje na izbor da pokvase kosu ili da je ostave suhu.Frizura mora biti gotova u datom vremenu.

1.Dužina kose –  dulžina kose  na vrhu mora biti minimalno 5 cm, osim područja šiški .Prečnik (strane i natrag) mora biti najmanje 3 cm, prije nego takmičenje počne.

2.Alati za šišanje – Svi alati za šišanje su dozvoljeni.

3.  Styling alati  – Svi styling alati su dozvoljeni.

4. Proizvodi –  Svi proizvodi  za fiksiranje su dozvoljeni.

5. Korištenje boja –  Korištenje boja je dozvoljeno,  Sprej boje su zabranjene

6. Nadogradnja – Extenzije su dozvoljene.

7. Šminka – Svaka vrsta šminke ne smatra se normalnim od strane Ovlaštenih osoba i bićer sankcionisana

8. Žiri – Žiri će suditi o opštem dojamu šišanja. stila i boje. Kada sude, Žirori moraju vidjeti cijelu frizuru uključujući i vrh, ako to nije moguće  organizator će smanjiti stolicu

9. Kazne – Takmičari koji ne poštuju upute će biti kažnjeni  prema kaznenim tablicama koje provode Ovlaštene osobe.

10. Vrijeme 20 minuta (3 dodatna minuta će biti dodijeljena za odijevanje lutke nakon najava Generalnog Komesara nema dodatnog vremena . Takmičari koji ne poštuju ovo pravilo bit će kažnjeni po 3 boda.)

11. Rezultati Maksimalno: 30 bodova Minimalni: 24 boda

 nema električne utičnice i nema ogledala dostupnih  u područjima gdje se takmičari pripremaju.

 Samo jedana utičnica od 2.000 W po takmičaru  je dostupan na takmičarskom mjestu, a samo jedan uređaj može se koristiti u isto vrijeme na tom utikaču (nema multi adaptera)

FULL FASHION LOOK

Muškarci  moda Individualna Kategorija

Živi model

Nema starosne ograničenosti

Takmičari izlaze sa svojim modelima na takmičarski podiji, modeli su već urađeni i spremni za ocjenjivanje. Ovlaštene osobe će usmjeriti modele prema određenom mjestu za ocjenjivanje.  Takmičari će uraditi završne poteze na modelima u toku tri minute datog vremena , Generalni komesar će označiti start.

1. Nadogradnja – Extenzija su dozvoljene.

2. Šminka – Svaka vrsta šminke ne smatra se normalnim od strane Ovlaštenih osoba i bićer sankcionisana.

3. Žiri – Nadnacionalni žiri će suditi . Sudije će suditi opši utisak, stil, boju, odjeću. Model mora stajati iza stolice na podiju

4. Kazne  – Takmičari koji ne poštuju upute će biti kažnjeni  prema kaznenim tablicama koje provode Savjetnici.

5. Vrijeme –  3 minuta

6. Rezultati Maksimalno: 30 bodova Minimalni: 24 boda

 nema električne utičnice i nema ogledala dostupnih  u područjima gdje se takmičari pripremaju.

 Samo jedana utičnica od 2.000 W po takmičaru  je dostupan na takmičarskom mjestu, a samo jedan uređaj može se koristiti u isto vrijeme na tom utikaču (nema multi adaptera)

Juniori

Kada se radi o uputama o juniorskim radovima i kategorijama bilo Žena ili Muškaraca sve je apsolutno isto kao i kod radova za Seniore osim starosne ograničenosti i kod Kombinovane kategorije Progresivine modeza žene  u prvom radu umjesto Progresiv total look imamo Večernji stil koji je samo u startnim pravilima blago izmjenjen u odnosu na večernji stil za seniore.

Član 20. ovog pravilnika je napravljen u potpunosti u skladu sa OMC pravilima takmičenja te je tako i podložan promjenama u skladu sa promjenama u pravilima OMC-a.

OTVORENO DRŽAVNO PRVENSTVO FRIZERA 28.05.2023. – GRADSKA DVORANA VITEZ

Otvoreno Državno prvenstvo frizera  će se održati u nedjelju, 28. maja 2023. godine sa početkom u 10:00 h, u Gradskoj dvorani Vitez.

Nakon završenog takmičenja, u 16h će biti proglašenje rezultata po takmičarskim disciplinama.

OPĆA PRAVILA SVAKOG TAKMIČENJA:

-Zabranjene su bilo kakve oznake na garderobi lutaka i modela.

-Zabranjeni su bilo kakvi politički, vjerski i drugi znaci.

-Zabranjeni su bilo kakvi dodaci na modelima i lutkama (dodaci za lice, ukrasi na licu-naočare, maske i svi dodaci na licu i glavi koji tu ne pripadaju)

-Zabranjena je neprikladna šminka za kategoriju.

-Zabranjeno je pokrivanje oba oka modela-lutaka.

-Zabranjeni su tehnički elementi u modnim disciplinama, kao i modni elementi u tehničkim disciplinama.

-Zabranjeni su bilo kakvi dodaci koji su pored modela-lutaka, a da nisu dio kostima-garderobe (a da nisu spojeni sa odećom).

MUŠKE DISCIPLINE

ŠKOLSKI i JUNIORSKI TEST – BARBER CUT

(CLASSIC FADE CUT)

Takmičari rade na modelima.

Takmičari izlaze na takmičarsko mjesto sa modelom čija kosa mora biti nakvašena. Korištenje proizvoda za kosu prije izlaska na takmičarski podijum je zabranjeno.

Po završetku rada , model mora biti postavljen tako da “gleda” pravo u ogledalo.

DUŽINA KOSE– dužina kose na tjemenu prije početka takmičenja je po izboru takmičara, dok sa strane preko bočnih ivica oko ušiju i pozadi od potiljka do vrata mora biti  najmanje 1cm.  Zulufi se mogu prethodno ošišati i srediti. Nadogradnja kose je zabranjena.

 1. BOJADozvoljene su dvije boje koje treba da budu harmonično uklopljene. Dozvoljene boje su Crna, Srebrena i Blond. Sprejevi u boji su zabranjeni. Nakon šišanja, boja ispod potiljačne kosti mora biti crna.
 • ALATI ZA RAD –Dozvoljena je upotreba makaza i brijača. Zabranjena je upotreba efilir makaza i mašinica za šišanje i brijanje.
 • ŠIŠANJE-slobodan niski fade cut / pompadour i dijelovi po izboru. Razdeljak je dozvoljen, ali ne smije biti unaprijed uradjen ukoliko se radi brijačem, već mora da se uradi u toku rada. Fazon i vrat moraju biti tradicionalno ošišani.
 • Styling-svi styling alati i proizvodi su dozvoljeni
 • ODJEĆA– Odjeća modela treba da bude u skladu sa frizurom u berberskom stilu. Odjeća van teme će se kažnjavati.

VRIJEME RADA40 minuta

1.RAD  SENIORI MUŠKI – BARBER CUT(CLASSIC FADE CUT)

(kombinovana kategorija sa COMMERCIAL SALON STYLE-om I SKIN FADE CUT-om)

Takmičari rade na modelima ili lutkama. Koriste istog modela(ili istu lutku) za Low Fade cut i Skin Fade cut, radove će raditi na istim modelima tako što će odmah nakon jednog rada (Classic Fade Cut-a) modeli ostati za istim ogledalima i radiće se drugi rad(Skin Fade Cut).

Takmičari izlaze na takmičarsko mJesto sa modelom čija kosa mora biti nakvašena. Korištenje proizvoda za kosu prije izlaska na takmičarski podijum je zabranjeno.

Po završetku rada glava modela mora biti postavljena tako da “gleda” pravo u ogledalo.

1.DUŽINA KOSE-dužina kose na tjemenu prije početka takmičenja je po izboru takmičara, dok sa strane preko bočnih ivica oko ušiju i pozadi od potljka do vrata mora biti najmanje 2cm.  Zulufi se mogu prethodno ošišati i srediti. Nadogradnja kose je zabranjena.

2.Boja kose –  Dozvoljene su dvije boje koje treba da budu harmonično uklopljene. Dozvoljene boje su Crna, Srebrena i Blond. Sprejevi u boji su zabranjeni. Nakon šišanja, boja ispod potiljačne kosti mora biti crna.

3.Alati za rad –Dozvoljena je upotreba makaza i brijača. Efilir makaze, mašinice za šišanje i brijanje su ZABRANJENE.

4.Šišanje-Slobodan niski fade cut / pompadour i razdeljak po izboru.  Razdeljak je dozvoljen, ali ne smije biti unaprijed uradjen ukoliko se radi brijačem, već mora da se uradi u toku rada. Fazon i vrat mora biti tradicionalno ošišan.

5.Styling-Svi styling alati i proizvodi su dozvoljeni

6.Odjeća– Odjeća modela treba da bude u skladu sa frizurom u berberskom stilu. Odjeća van teme će se kažnjavati.

VRIJEME RADA30 minuta

2.RAD  SENIORI MUŠKI – SKIN FADE CUT

(kombinovana kategorija sa COMMERCIAL SALON STYLE-om i CLASSIC FADE CUT-om)

Takmičari rade na modelima ili lutkama na kojima su radili Classic Low Fade Cut.

Takmičari izlaze na takmičarsko mjesto do svojih modela(koji već sjede za ogledalima) čija kosa mora biti nakvašena.

Po završetku rada glava modela mora biti postavljena tako da “gleda” pravo u ogledalo.

1.DUŽINA KOSE– dužina kose na tjemenu prije početka takmičenja je po izboru takmičara, na kosi modela sa strane i pozadi ne smije biti uradjen Skin fade( fejdovanje od „NULE“, već će se to raditi u toku drugog rada)

2.Boja kose –  Dozvoljene su dvije boje koje treba da budu harmonično uklopljene. Dozvoljene boje su Crna, Srebrena i Blond. Sprejevi u boji su zabranjeni. Nakon šišanja boja ispod potiljačne kosti mora biti crna.

3.Alati za rad -Svi alati dozvoljeni.

4.Šišanje-Slobodan niski skin fade cut, ali pozadi Skin fejdovanje ne smije biti više od potiljačne kosti. Razdeljak je dozvoljen (nije obavezan), ali ne smije biti unaprjed uradjen ukoliko se radi brijačem, već mora da se uradi u toku rada.

5.Stilizovanje prstima-Zabranjena je upotreba fenova i bilo kojih alata za izradu frizure. Frizura treba da se izradi ISKLJUČIVO PRSTIMA i treba da izgleda kao frizura za STREET LOOK-ULIČNU MODU.

6.Odjeća– Odjeća modela treba da bude u skladu sa frizurom u berberskom stilu. Odjeća van teme će se kažnjavati.

VRIJEME RADA25 minuta

3.RAD SENIORI MUŠKI – COMMERCIAL SALON STYLE(SALONSKA MODA)

(kombinovana kategorija sa CLASSIC FADE CUT-om i SKIN FADE CUT-om)

Takmičari rade na modelima ili  lutkama. Kosa mora da bude nakvašena prije početka rada. Korištenje proizvoda na kosi prije početka takmičenja je zabranjeno. Konačna frizura ne smije biti progresivna. Dozvoljeno je da kosa bude kovrdžava i da u konačnom izgledu bude  salonska kovrdžava frizura.

Po završetku rada glava  mora biti postavljena tako da “gleda” pravo u ogledalo.

Dužina kose– dužina kose je po izboru takmičara.  Zulufi se mogu prethodno ošišati i srediti.

 1. Šišanje-šišanje je zabranjeno.
 • Stilizovanje –Dozvoljeni su svi alati za izradu frizure.
 • Nadogradnja-ekstenzije su zabranjene
 • Proizvodi-proizvodi prije takmičenja su zabranjeni, fiksirajući produkti (vosak, gel, sprejevi) za vrijeme samog takmičenja su dozvoljeni.
 • Boja kose -maksimalno 3 boje(+ boje tranzicije) koje treba da budu harmonično uklopljene. Dozvoljene boje su bijela, crna, smeđa(braon), srebrena i blond. Ostale boje su zabranjene. Boje u spreju su zabranjene.
 • Šminkabilo koja šminka koja je neprikladna će se kažnjavati.  Odjeća– neprikladna odjeća  koja odstupa od komercijalne mode će biti penalizovana.
 •  Odjeća– neprikladna odjeća  koja odstupa od komercijalne mode će biti penalizovana. 
 • Vrijeme rada15 minuta

SENIORI MUŠKI – HAIR TATOO (TATTOO DESIGN)

Takmičari rade na modelima.

Takmičari izlaze na takmičarski podijum sa modelima čiju će kosu šišati i stilizovati na takmičarskom podijumu. Kosa modela može biti suha. Takmičari treba da ošišaju modele i urade sopstveni zamišljeni Hair Tattoo dizajn u zadatih 30 minuta.

DUŽINA KOSE modela u gornjem delu glave(na tjemenu) je po slobodnom izboru, a sa strane i pozadi dužina kose mora biti najmanje 1cm.

Ideja ovog takmičenja je kreirati Tattoo dizajn na modelovoj glavi u obliku tetovaže (oblikovane upotrebom berberskih makaza, mašinica za šišanje i brijača) i uklopiti sa frizurom.

Svi alati za šišanje i stilizovanje kose su dozvoljeni.

Zabranjena je trajna tetovaža na koži modela.

Zabranjeno je korišćenje šablona,  olovaka i markera za akcentovanje boje i detalja.

Zabranjeni su  ljudski likovi, politički ili bilo koji drugi znaci ili poruke.

Dozvoljeni tattoo dizajn mogu biti apstraktne slike (scene) i detalji, cvjetovi, arhitekturni dizajn.

Boja Kose- Dozvoljeno je maksimalno tri boje koje treba da budu skladno uklopljene. Dozvoljene boje su: crna, smeđa(braon), bela, srebrena i blond. Sprejevi u boji su zabranjeni.

Modeli treba da budu odjeveni u skladu sa frizurom.

Rekviziti koji nisu sastavni dio garderobe i prikačeni na garderobu modela su zabranjeni.

Vrijeme rada – 30 minuta

ŽENSKE DISCIPLINE

ŠKOLSKA ŽENSKA DISCIPLINA :  MINI-VAL

Rad na modelu ili lutki.

Takmičari pristupaju sa modelima ili lutkama ka svom radnom mjestu. Kosa mora biti ravna i začešljana prema nazad. Od takmičara će se tražiti da  pročešljaju kosu  ravno unazad. Ovlaštene osobe će proći pored modela i počešljati kosu, dok takmičari čekaju sa strane na takmičarskom podijumu. Nakon prolaska ovlaštenih osoba  generalni komesar će pozvati takmičare da pristupe ogledalima i da krenu sa takmičenjem.

Dužina kose kosa mora biti do ramena ili duža. Slojevitost kose(stepenasto ošisana kosa) je dozvoljena. Minimalna dužina kose u najkraćem dijelu mora biti 10 cm, osim u području šiški.

Kosa mora biti nakvašena i začešljana prema pozadi.

Takmičar treba da u datom vremenu namota kosu na uvijače za minival. Uvijači treba da budu složeni ravnomjerno, poželjno je što veći broj uvijača da se postavi na glavu, kao i da razmak između svakog uvijača bude jednak. Takodje je bitno da na svakom uvijaču kosa bude jednako raspoređena i čisto namotana, tj, da na svakom uvijaču širina kose bude jednaka i da zauzima veći dio uvijača, i vrhovi kose lijepo zavijeni(ne slomljeni)

Vrijeme rada – 30 minuta.

ŠKOLSKI i JUNIORSKI RAD: MODNA VEČERNJA FRIZURA-PUNĐA

Rad na modelu ili lutki.

Takmičari pristupaju sa modelima ili lutkama ka svom radnom mjestu. Kosa mora biti ravna i začešljana prema nazad. Od takmičara će se tražiti da  pročešljaju kosu  ravno unazad. Ovlaštene osobe će proći pored modela i počešljati kosu, dok takmičari čekaju sa strane na takmičarskom podijumu. Nakon prolaska ovlaštenih osoba  generalni komesar će pozvati takmičare da pristupe ogledalima i da krenu sa takmičenjem. Frizura mora biti gotova u datom vremenu. Modeli ili lutke mogu biti odeveni u odjeću za večernje prilike.

Vikleri, šnale su zabranjeni prije početka rada. Takmičari mogu koristiti makaze kako bi očistili svoje radove na kraju takmičenja, ali  unutar dopuštenog vremena.

1. Dužina kose-kosa mora biti do ramena ili duža. Slojevitost kose(stepenasto ošisana kosa) je dozvoljena. Minimalna dužina kose u najkraćem djelu mora biti 10 cm, osim u području šiški.

2.Boja kose –  Dozvoljene su dvije boje koje treba da budu harmonično uklopljene. Dozvoljene boje su Bijela, Crna, Smeđa(Braon), Blond, Srebrena, Violet, Roze i Narandžasta. Sve ostale boje kao i sprejevi u boji su zabranjene.

3. Styling alati – Svi styling alati su dozvoljeni..

4. Proizvodi  – Svi styling proizvodi su dozvoljeni.

5. Umeci – Bilo koja vrsta umetaka  je  zabranjena. Ako predžiri  posumnja da je korišten umetak ,može se provjeriti nakon takmičenja i takmičar će biti kažnjen.

6. Podrška –  Korištenje bilo koje vrste pomaganja  je zabranjeno.

7. Nadogradnja kose – Sve vrste ekstenzija su dozvoljene ali moraju biti unaprjed fiksirane.

8. Vrijeme rada – 30 minuta.

1.RAD SENIORI ŽENSKI – FASHION BRIDAL STYLE

(kombinovana kategorija sa FASHION GALA STYLE)

Rad na modelu ili lutki.

Takmičari pristupaju sa modelima ili lutkama ka svom radnom mjestu. Kosa mora biti ravna i začešljana prema nazad. Od takmičara će se tražiti da  pročešljaju kosu  ravno unazad. Ovlaštene osobe će proći pored modela i počešljati kosu, dok takmičari čekaju sa strane na takmičarskom podijumu. Nakon prolaska ovlaštenih osoba  generalni komesar će pozvati takmičare da pristupe ogledalima i da krenu sa takmičenjem. Frizura mora biti gotova u datom vremenu.

Vikleri, šnale su zabranjeni prije početka rada. Takmičari mogu koristiti makaze kako bi očistili svoje radove na kraju takmičenja, ali  unutar dopuštenog vremena. Frizura mora biti moderna, nosiva i ne smije podsjećati na tehničke discipline. Modeli i lutke mogu biti odjeveni u klasičnu vjenčanicu ili neku modernu haljinu za vjenčanje.

1. Dužina kose-kosa mora biti do ramena ili duža. Slojevitost kose(stepenasto ošisana kosa) je dozvoljena. Minimalna dužina kose u najkraćem djelu mora biti 10 cm, osim u području šiški.

2.Boja kose –  Dozvoljene su dvije koje treba da budu skladno uklopljene.Dozvoljene boje su: bijela, crna, smeđa(braon), blond, srebrena, violet , roze i narandžasta. Sve ostale boje kao i boje u spreju su zabranjene.

3. Styling alati – Svi styling alati su dozvoljeni..

4. Proizvodi  – Svi styling proizvodi su dozvoljeni.

5. Umeci – Bilo koja vrsta umetaka  je  zabranjena. Ako predžiri  posumnja da je korišten umetak ,može se provjeriti nakon takmičenja i takmičar će biti kažnjen.

6. Podrška –  Korištenje bilo koje vrste pomaganja  je zabranjeno.

7. Ukrasi – dozvoljena je jedna ukrasna šnala koja ne prekriva više od 10 % glave.

8. Nadogradnja kose – Sve vrste ekstenzija su dozvoljene ali moraju biti unapred fiksirane.

9. Vrijeme rada – 30 minuta.

2.RAD SENIORI ŽENSKI – FASHION GALA STYLE

(kombinovana kategorija sa FASHION BRIDAL STYLE)

Rad na modelu ili lutki.

Takmičari pristupaju sa modelima ili lutkama ka svom radnom mjestu. Kosa mora biti ravna i začešljana prema nazad. Od takmičara će se tražiti da  pročešljaju kosu  ravno unazad. Ovlaštene osobe će proći pored modela i počešljati kosu, dok takmičari čekaju sa strane na takmičarskom podijumu. Nakon prolaska ovlaštenih osoba  generalni komesar će pozvati takmičare da pristupe ogledalima i da krenu sa takmičenjem. Frizura mora biti gotova u datom vremenu.

Frizura ne smije biti progresivna, niti smije da podsjeća na frizuru iz Ženske Tehnike-“Hair By Night” ili na Večernju frizuru(punđu). Konačna frizura mora biti ELEGANTNA i  MODERNA, prikladna  za Gala prilike.

1.Boja kose – Dozvoljene su dvije koje treba da budu skladno uklopljene.Dozvoljene boje su: bijela, crna, smeđa(braon), blond, srebrena, violet , roze i narandžasta. Sve ostale boje kao i boje u spreju su zabranjene.

2.Umeci – Dozvoljeni. Umeci od sunđera, komadi kose(umeci od kose) i ukrasiod kose ne smiju biti unaprjed izradjeni i pri postavljanju na glavune smiju pokrivativiše od 40% glave.  Moraju biti pokazani i postavljeni  na radnom mjestu prije početka rada. Perike su zabranjene.

3.Ukrasi – Ukrasi su dozvoljeni  ali ne smiju da prekrivaju više od 20% glave.

4. Styling alati – Svi styling alati su dozvoljeni..

5. Proizvodi  – Svi styling proizvodi su dozvoljeni.

6.Vrijeme rada – 35 minuta

1.RAD SENIORI ŽENSKI- TEHNIKA CREATIVE STYLE

(Konbinovana kategorija sa HAIR BY NIGHT)

Rad na modelu ili lutki.

Takmičari pristupaju sa modelima ili lutkama ka svom radnom mjestu. Kosa mora biti ravna i začešljana prema nazad. Od takmičara će se tražiti da  pročešljaju kosu  ravno unazad. Ovlaštene osobe će proći pored modela i počešljati kosu, dok takmičari čekaju sa strane na takmičarskom podijumu. Nakon prolaska ovlaštenih osoba  generalni komesar će pozvati takmičare da pristupe ogledalima i da krenu sa takmičenjem. Model mora biti postavljen ravno ispred ogledala, svaka druga pozicija ce se kaznjavati

Frizura mora biti gotova u datom vremenu.

1.Boja kose : Maksimalno 3 boje + nijansiranje. Dozvoljene boje : bijela, crna, smeđa, blond, ljubicasta, roza, narandzasta, srebrna, crvena, zlatna. Ostale boje i boje u spreju su zabranjene.

2.Umeci – Nisu dozvoljeni.

3.Ukrasi – Ukrasi nisu dozvoljeni.

4. Styling alati – Svi styling alati su dozvoljeni.

5. Proizvodi  – Svi styling proizvodi su dozvoljeni.

6.Vrijeme rada – 30 minuta.

2.RAD SENIORI ŽENSKI TEHNIKA -HAIR BY NIGHT

(Konbinovana kategorija sa CREATIVE STYLE)

Rad na modelu ili lutki.

Takmičari pristupaju sa modelima ili lutkama ka svom radnom mjestu. Kosa mora biti raščešljana. Ovlaštene osobe će proći pored modela i počešljati kosu, dok takmičari čekaju sa strane na takmičarskom podijumu. Nakon prolaska ovlaštenih osoba  generalni komesar će pozvati takmičare da pristupe ogledalima i da krenu sa takmičenjem.

Frizura mora biti gotova u datom vremenu.

1.Boja kose : Maksimalno 3 boje + nijansiranje. Dozvoljene boje : bijela, crna, smeđa, blond, ljubicasta, roza, narandzasta, srebrna, crvena, zlatna. Ostale boje i boje u spreju su zabranjene.

2.Umeci – Umetci za kosu su dozvoljeni i moraju biti postavljeni ispred ogledala prije početka rada.

3.Ukrasi – Ukrasi su dozvoljeni ne smije prekrivati vise od 30%.

4. Styling alati – Svi styling alati su dozvoljeni.

5. Proizvodi  – Svi styling proizvodi su dozvoljeni.

6.Vrijeme rada – 35 minuta.