Prema Statutu Saveza frizera u BiH organi Saveza su:

 • Skupština Saveza,
 • Upravni odbor Saveza,
 • Nadzorni odbor Saveza,
 • Predsjednik i dva podpredsjednika Saveza i
 • Sekretar Saveza.

Skupština Saveza

Skupština je najviši organ Saveza, koju čine po pet delegata iz svakog udruženja članice Saveza, sa jednakim pravom glasa. Osnivači stiču svojstvo člana Saveza danom registracije.

Radom Skupštine predsjedava predsjednik Skupštine kojeg bira i razrješava Skupština, na mandatni period od četiri godine s mogučnošću reizbora.

Predsjednik Skupštine:

 • stara se o organizovanju rada Skupštine i saziva njene sjednice;
 • priprema materijal za sjednice;
 • predlaže dnevni red sjednice;
 • predsjedava sjednicama Skupštine;
 • potpisuje akte donesene na Skupštini;
 • star se o izvršenju odluka, zaključaka i drugih akata Skupštine.

Predsjednik može biti razrješen i prije isteka mandata iz člana 18. u slučajevima:

 • na sopstveni zahtjev;
 • ako ne prisustvuje sjednicama Skupštine tri puta uzastopno ,
 • ako pravilno ne obavlja svoje zadatke,
 • ako svojim radnjama u vezi sa radom Skupštine ruši ugled Saveza.

Skupština se održava jednom u toku kalendarske godine. Skupština može biti i vanredna. koja se  saziva po potrebi. Skupštinu saziva Predsjednik Skupštine najmanje 15 dana prije zasjedanja.

Predsjednik Skupštine Saveza je dužan sazvati Skupštinu kada to zahtjeva najmanje 1/3 članova Skupštine ili kada to zatraži predsjednik Saveza ili kada to zatraži Upravni odbor i Nadzorni odbor  Saveza.

Skupština radi i odlučuje u skladu sa Statutom i Poslovnikom o radu Skupštine.

Kvorum Skupštine je nadpolovična većina svih članova Skupštine, a odluke donosi nadpolovičnom većinom svih prisutnih članova Skupštine, izuzev odluke o izmjenama i dopunama Statuta,  dobrovoljnom prestanku rada, ili statusnim promjenama  Saveza  o  čemu se odlučuje 2/3 večinom prisutnih članova Skupštine.

Izjašnjavanje na sjednici Skupštine je javno, a izuzetno tajnim glasanjem, kada to odluči Skupština, po pitanjma koja imaju posebnu važnost za rad Saveza. U slučaju potrebe članovi Skupstine mogu glasati i u odsustvu (faks,mail, telegram).

Skupština Saveza ima nadležnosti:

 • donosi plan i program rada,
 • usvaja Statut, kao i izmjene i dopune Statuta, i druge opće akte utvrđene ovim Statutom,
 • donosi Poslovnik o radu Skupštine Saveza,
 • razmatra i usvaja najmanje jednom godišnje izvještaj o radu Upravnog odbora Saveza,
 • razmatra i usvaja finansijski plan i izvještaj o radu Saveza, 
 • bira i razrješava članove Upravnog odbora, Nadzornog odbora, Predsjednika Skupštine, predsjednika i dva potpredsjednika Saveza,
 • lice ovlašteno za zastupanje i predstavljanje Saveza,
 • donosi odluku o prijemu novih članova;
 • donosi odluku o visini članarine;
 • odlučuje o dodjeli priznanja i nagrada članovima i pojedincima,
 • donosi odluku o promjeni naziva i sjedišta i znaka Saveza,
 • odlučuje o spajanju, podjeli i prestanak rada Saveza;
 • odlučuje po zahtjevima članova Saveza,
 • odlučuje kao drugostepeno tijelo po žalbama članova;
 • usvaja izvještaj Nadzornog odbora o finansiskom poslovanju,
 • odlučuje o raspodjeli imovine Saveza za slučaj njegovog prestanka,
 • odlučuje o svim drugim pitanjima koja nisu u nadležnosti drugih organa Saveza.

Upravni odbor

Upravni odbor je izvršni organ koji se stara o sprovodjenju ciljeva Saveza, koji su utvrdjeni ovim Statutom i odlukama Skupštine. 

Upravni odbor čini  9 članova i to: predsjednik, dva potpredsjednika i 6 članova, koje imenuje i razrješava Skupština Saveza, na mandatni period koji traje četiri godine, sa mogučnošću reizbora.

Upravni odbor ima nadležnosti :

 • priprema sjednice Skupštine,
 • rukovodi radom Saveza izmedju dvije sjednice Skupštine i donosi odluke radi ostvarivanje ciljeva,
 • provodi politiku, zaključke, odluke i druge akte koje je donijela Skupština,
 • organizuje redovno obavljanje djelatnosti Saveza,
 • povjerava posebne poslove pojedinim članovima,
 • upravlja imovinom Saveza  i donosi finansijske odluke,
 • odlučuje o pokretanju postupka za izmjene i dopune Statuta i drugih akata, sopstvenom inicijativom ili na prijedlog najmanje trečine članica Saveza, i priprema prijedlog izmjena i dopuna koji podnosi Skupštini na razmatranje i usvajanje,
 • riješava molbe za prijem u članstvo Saveza,
 • podnosi godišnji ili periodični izvjestaj o svome radu Skupštini na razmatranje i usvajanje,
 • donosi odluku o osnivanju odbora, komisija i drugih radnih tijela
 • odlučuje o drugim pitanjima koja nisu u izričitoj nadleznosti Skupštine ili drugog organa, u skladu sa Statutom.

Upravni odbor radi u sjednicama, a kvorum je nadpolovična većina svih članova Upravnog odbora.

Upravni odbor odluke donosi nadpolovičnom većinom glasova ukupnog broja prisutnih članova Upravnog odbora.

Predsjednik i potpredsjednici Upravnog odbora obavljaju sljedeće poslove i zadatke:

 • Sazivaju sjedice Upravnog odbora samoinicijativno, ili na zahtjev najmanje 1/3 članova Upravnog odbora i rukovodi njihovim radom,
 • Staraju se o provođenju programa rada, odluka, zaključaka i smjernica Skupštine,
 • Staraju se o provođenju planova rada Upravnog odbora,
 • Čuvaju pečat Saveza,
 • Potpisuju akte koje donosi Upravni odbor,
 • Podnose godišnji i periodični izvještaj o svom radu i radu Upravnog odbora Skupštini,
 • Vrše i druge poslove koje im odredi Skupština ili Upravni odbor.

Predsjednik i potpredsjednici Upravnog odbora su po funkciji i Predsjednik i potpredsjednici Saveza.

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor Saveza broji 3 člana, od kojih je jedan predsjednik, a koje imenuje i razrješava Skupština Saveza, na mandatni period od četiri godine, uz mogućnost reizbora.

Nadzorni odbor vrši nadzor nad finansijsko-materijalnim poslovanjem Saveza.

Nadzorni odbor podnosi godišnji izvještaj o svom radu i zapažanjima uočenim u toku rada i to Skupštini Saveza i Upravnom odboru Saveza kada to on zatraži.

Nadzorni odbor odluke i izvještaje donosi nadpolovičnom većinom svih članova Nadzornog odbora Saveza.

Predsjednik i Potpredsjednici saveza

Prema članu 31. Statuta Saveza frizera u Bosni i Hercegvini mandat predsjednika i potpredsjednika traje četiri godine sa mogućnošću ponovnog reizbora. Predsjednik i potpredsjednici Saveza su  po funkciji i Predsjednik i potpredsjednici Upravnog odbora. Predsjednik i potpredsjednici Saveza su odgovorani Skupštini Saveza.

Prema članu 32. Statuta Saveza frizera u Bosni i Hercegovini predsjednik i potpredsjednici Saveza obavljaju sljedeće poslove i aktivnosti:

 • Zastupaju i predstavljaju Savez u pravnom prometu;
 • Kreiraju i vode poslovnu politiku Saveza,
 • Odgovorni su za zakonitost rada Saveza;
 • Odlučuju o upotrebi sredstava za realizaciju ciljeva Saveza,
 • Naredbodavci su za izvršenje finansijskog plana Saveza,
 • Odlučuju o upotrebi sredstava za realizaciju ciljeva Saveza,
 • Staraju se o izvršavanju odluka, zadataka i zaključaka Skupštine;
 • Nastupaju u ime Saveza u odnosima sa trećim licima;
 • Pripremaju i predlaže nacrt budžeta za rad Saveza i Upravni odbor Saveza;
 • Održavaju kontakte sa javnošču, i oglašava se u ime Saveza u medijima;
 • Koordiniraju rad organa i tijela Skupštine, i donose odluke u pitanjima iz rada Saveza, osim onih koje su u nadležnosti Skupštine i Upravnog odbora Saveza;
 • Podnose izvještaj o radu Upravnom odboru Saveza;

Sekretar Saveza

Savez ima Sekretara kojeg imenuje i razrješava Upravni odbor.

Mandat sekretara je četiri godine sa mogučnošću reizbora.

Sekretar Saveza sarađuje sa Predsjednikom Saveza u pripremi sjednica Upravnog odbora i Predsjednikom Skupštine Saveza u pripremi sjednica Skupštine Saveza,
pomaže u rukovođenju radom Saveza izmedju dvije sjedice Upravnog odbora,
sačinjava zapisnike i izvjestaje sa sjednica Upravnog odbora,
stara se o ispunjavanju planova i programa rada Saveza,
utvrdjuje dnevni red sjednica sa Predsjednikom Upravnog odbora i omogućava dostavljanje poziva za sjednice,
stara se o korespodenciji i administrativnim poslovima Saveza,
Arhivira i prati dokumentaciju  o finansijskom poslovanju Saveza.