Pravilnik o žirorima

Savez frizera u Bosni i Hercegovini > Pravilnik o žirorima

Na osnovu Člana 8  i Člana 32 Statuta Saveza Frizera u Bosni i Hercegovini, Upravni odbor Saveza,  na skupštini održanoj 20.10.2013. donijet je:

PRAVILNIK O ŽIRORIMA BOSNI I HERCEGOVINI

Opšta pravila za izbor žirora

Član 1.

Članovi žirija su automatski svi žirori koji posjeduju OMC certifikat o žiriranju. Ostali članovi žirija moraju biti preporučeni od članova Saveza i verifikovani od istih.

Klub iz kojeg žiror dolazi mora biti aktuelni član Saveza Frizera BIH ili član kluba gosta koji je pozvan na takmičenje.

Žiror može suditi samo za klub iz kojeg dolazi i to samo u ženskoj ili muškoj sekciji.

Uslovi za preporuku i verifikovanje žirora je da je preporučena osoba za Žirora na takmičenjima imala nastup kao predžiror ili takmičar na najmanje 3  prethodna takmičenja.

Pravo na žirora ima klub koji ima najmanje tri prijavljena takmičara., naravno ako žiror ispunjava uslove iz prethodnog stava.

Grupisanje žirora

Član 2.

Žirorske grupe mogu biti sastavljene od najmanje 5 a najviše 9 žirora. Ako je kojim slučajem 10 žirora u grupi bit će podjeljene.

Ako je u žirorskim grupama manje od 5 žirora  generalni Komesar će imenovati dodatne žirore koji zadovoljavaju uslove žiriranja.

Predsjednici žirija će se birati na osnovu njihove kvalifikovanosti i istorije pravičnosti.

Žirori  će primiti personalizirana pisma ili na žiri Brifingu  dan prije Prvenstva ili u sobi žirija jutro  na dan takmičenja  koja pokazuju radove koje će suditi.

Svi zvanični žirori takmičenja moraju prisustvovati brifingu koji se održava prije takmičenja.

Žirori mogu biti samo u žirorskoj sobi dok čekaju ocjenjivanje.

Etički kriteriji žiriranja na takmičenjima

Član 3

Žirori moraju biti besprijekorno poštovati principe integritetai transparentnost. Ako bilo koji od pozicije žirora ima sukob interesa prema njegov / njezin zemlja, on / ona bi trebao podnijeti ostavku iz pozitivnog stava  i pravičnosti prema takmičarima.

Članovi žirija mogu suditi samo za vlastitu klub iz kojeg dolaze i to samo za onu sekciju koju je kvalifikovan mušku ili žensku. Žirori samostalno ne mogu mijenjati sekcije osim ako klub ne podnese zvaničan zahtjev za promjenu sekcije. Što znači da žiror mora suditi najmanje dvije godine u istojsekciji.


Žirori za  koje se utvrdi da su brojeve ogledala takmičara davali drugim žirorima  ili da je na papirima za bodovanje pisao bilješke koje se ne tiču samog suđenja bit će diskvalificirani.

Žirori koji su izabrani da žiriraju na takmičenju ne smiju iz bilo kojeg razloga  ulaziti u područje koje je predviđeno za spremanje modelana dan događaja. Žirori koji ne poštoju ovo pravilo boće diskvalifikovani i dobriće zabranu suđenja dvije godine.

 Ako žiror bude pripremao kosu modela ili nokte ili šminku prije takmičenja u području za pripremu modela uzrokoje diskvalifikaciju i takmičara i modela.

Diskvalifikacija: Ako se bilo koji žiror bude ponašao protivno navedenim kriterijima bit će opozvan sa žirorske funkcije i Klub kojem pripada bit će obavješten da promjeni osobu.

Sistem bodovanja

Član 4.

Žiror mora koristiti sve ocjene i ne smije preskakati brojeve.

Ocjene 30, 29 i 28 ne smiju se ponavljati.

Ocjene od 21 do 25 se smiju ponavljati.

Kada je broj takmičara između :

1 i 10 onda se ne smiju ponavljati ocjene i moraju se iskoristi različite ocjene od 21 do 30.

11 i 20 onda se smiju ponavljati   27 bodova 2 puta i 26 bodova 3 puta

21-30    ponavljati   27 bodova 2 puta i 26 bodova 3 puta

31- i iznad ponavljati   27 bodova 5 puta i 26 bodova 5 puta

Da bi osigurali da takmičari dobiju transparentno, demokratsko i fer suđenje primjenjuje se prosječan ocjenu svih dobijenih ocjena od sudija uzimajući u obzir i decimalne brojeve .Ÿ

Bodove koje sudije daju svojim klubovima biće  izostavljene i zamjenjene prosječnom ocjenom svih drugih žirora.Ÿ

Svako bodovanje žirora koji bude (4) boda ili više bodaova udaljen svojim bodovanjem od prosjeka drugih žirora njegovi bodovi  biće poništeni i zamjenjeni prosjekom drugih žirora.

Primjer bodovanja

KLUBOgledaloŽiror 1Žiror 2Žiror 3Žiror 4Žiror 5Žiror 6Žiror 7Ukupni brojProsječna ocjena
  27292926212524181181=25,8
  27292926poništen2524160160=26,6
  26,626,626,626,626,626,626,6186,226,6

Ocjene od 30 do 26 moraju biti upisani u taj u polja u tom redu. Ako bilo šta bude dopisano pored tih ocjena te će ocjene biti spuštene na 25.

Ocjenjivački listić ima dvije kolone prva kolona je za Evaluaciju i treba biti popunjena sa plusevima(+) i( -). Takolona je za žirore da stavljaju zabilješke.

Druga kolona je za finanlne ocjene. Ako su bilo kakve promjene potrebne trebaju biti predočene Generalnom Komesaru.

Kada nedostaje broj staviti valovitu liniju u taj red.

Pazite da svi brojevi budu čitko napisani da se mogu identifikovati od strane osobe koja unosi u kompjuter.

Napravite veliki X nakon zadnje ocjene.

Primjer  Ocjenjivačkog listića

ogledaloevaluacijaFinalno bodovanje
1  
2+++30
3  
4+++28
5  
6+++29
7  
8++27
9  
1023
11  
12++26
13  
14  
15  
16  
17  
18+25
19—-21
2024
21  
2222
23  
24  

Skoro perfektno

bodoviogledalo
302
  
296
  
284
  

Iznad prosjeka

bodoviogledalo
278
  
2612
  
bodoviogledalo
2518
  
2420
  
2310
2222
  
2119
  

Pravila dodjele žutih kartoni

Član 5.

Da bi se osiguralo fer suđenje te integritet i kredibilitet Saveza moraju se poštovati sljedeća pravila:

Nakon što dobije tri žuta kartona Žiror će dobiti crveni karton i biti suspendiran sa suđenja naredne 2 dvije godine.

Oficijelno obavještenje će biti poslano klubu iz kojeg dolazi i biće obavješteni svi drugi klubovi.

Ako žiror dobije 2 žuta kartona u periodu od jednog do drugog drževnog takmičenja  njegovi kartoni biće poništeni i vratit  će se na 0.

Žuti katoni bit će dati u sljedećim slučajevima:

  1. Za loše suđenje(davanje nepravedno visokih ili niskih ocjena, razliak 5 bodova od prosjeka sudija))
  2. Žiror mora koristiti oficijelni ocjenjivački listić tokom suđenja , ništa dodatno nije dozvoljeno.
  3. Žirori ne smiju pričati na takmičarskom podiju.
  4. Žirori ne smiju gledati u ocjenjivačke listiće drugih žirora.
  5. Žirori ne smiju imati mobitele u žirorskoj sobi ili na podiju.
  6. Kada završi sa ocjenjivanjem žiror se ne smije vratiti na takmičarski podij.
  7. Žirorima nije dozvoljeno da slikaju ni u kom slučaju.
  8. Kad završi sa ocjenjivanjem Žiror mora da se vrati u žirorsku sobu ako treba suditi sljedeću kategoriju.
  9. Žiror koji zakasni neće biti primljen u žirorsku sobu
  10. Žirorima nije dozvoljeno da napuštaju žirorsku sobu dok čekaju da žiriraju osim do WC-a

Poništenje listića

Ako Žiror iskaže neznanje i neikustvo u suđenju, npr preskoči da ocjeni takmičara ili ne završi ocjenjivanje usudačkom vremenu, Generalni komesar može da zanemari suđenje toig Žirora dajući mu to na znanje.

Svi žirori moraju predati svoje mobitele na ulasku u žirorsku sobu.

Pravila kod rezultata individualnih kategorija sa istim brojem bodova

Član 6.

Predjednik žirija i dva dopredsjednika žirija odlučuju o mjestima u slučaju kada su bodovi izjednačeni, i to kad su za jedno  mjesto izjednačeni bodovi onda odlučuje predsjednik, ako su  i za dva  mjesta izjednačeni onda  za drugo prvi dopredsjednik ako je za tri mjesta izjednačeno onda za treće drugi dopredsjednik .

Pravila kod rezultata u kombinovanim kategorijama ili timova kategorija sa istim brojem bodova

Član 7

Ako dva tima imaju iste rezultate odlučiće se an taj način što će se poredizi rezultati takmičara svakog tima, kombinovane ili individualne kategorije počeviša od vrha ka dnu. Prednost će biti dana takmičarima ili timovima koji imaju veće ocjene u sljedećim kategorijama:

1 Dame tehnika kombinovana kategorija, pobjednik je onaj ko je pobjednik u  drugom  radu „večernjoj frizuri“ koja je odlučujuća ako je ukupni zbir ocjena jednak.

2.U Kategoriji muškarci kombinovana kategorija pobjednik je onaj  ko ima najveće ocjene iz 2 rada „klasično šišanje“ koja je odlučujuća ako je ukupni zbir ocjena jednak.

3. U kategoriji žene Moda duge kose kombinovana kategorija  pobjednik je onaj ko ima najveće ocjene u „Večernjem stilu na dugoj kosi, u ženskoj kategoriji progresivna moda  pobjednik je pobjednik u Progresiv ni Cut“, a u muškoj kategoriji mode je takođe pobjednik ko je pobjednik u Progresiv Cut.

Nagrađivanje žirora

Član 8

Žiror koji zaradi žuti karton u toku godine na takmičenjima neće biti uziman u obzir za dodjelu nagrade za najbolja tri žirora Saveza u dotičnoj godini.

Najbolji žirori će se birati po kriterijima načina suđenja i ponašanja te bodovanja na takmičenjima, najbolja tri će biti oni koji budu imali najmanje odstupanja u bodovanju.

Prijelazne i završne odredbe

Član 8

Ovaj pravilnik stupio na snagu danom donošenja na skupštini Saveza Frizera  u BIH.